Vývoj na Slovensku po roku 1945

V období rokov 1945-1948 sa na Slovensko premiestnila časť priemyslu z českého pohraničia. Rozhodujúci význam pre toto dianie mali:

  1. Ideové zázemie, ktoré vytvorila komunistická strana dôsledným presadzovaním industrializácie Slovenska.
  2. Riešenie situácie vzniknutej odsunom veľkej časti nemeckého obyvateľstva z českého pohraničia.

Pri premiestňovaní išlo prevažne o rozširovanie už existujúcich závodov, čím došlo ku koncentrácii priemyselných centier a v menšej miere o založenie nových podnikov na Slovensku. Oblasti ako východné Slovensko, Kysuce, Orava a južné Slovensko ťahali za kratší koniec, keďže neboli pripravené z hľadiska dopravnej a technickej infraštruktúry.

V roku 1948 došlo k zmene politického systému, ktorý poznáme pod názvom „ľudovodemokratické zriadenie“, a ktorý znamenal splynutie politickej a ekonomickej moci v štáte.

V tomto období komunistická strana rozhodovala nielen o najdôležitejších politických, hospodárskych, sociálno-kultúrnych otázkach, ale ovládla aj ekonomiku štátu. Všetky podniky, obchod, banky, poisťovne boli znárodnené (poštátnené), rozdelilo sa vlastníctvo pôdy – bola uskutočňovaná kolektivizácia poľnohospodárstva (združstevňovanie).

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)