Hospodárske krízy v histórii (u nás)

Za posledných sto rokov bolo na svete viacero kríz, ktoré trvali od pár mesiacov až do pár rokov. Kritických vývojov a období recesií však bolo potešiteľne menej ako periód konjunktúry. Čo je významným pozitívom, je fakt, že krízy vznikajú a zanikajú. Ruka v ruke s krízou kráča aj nezamestnanosť.

Významným fenoménom hospodárskeho a sociálneho vývoja v celosvetovom meradle sa stal počas medzivojnového obdobia problém nezamestnanosti. Bol to dôsledok vážnych porúch rozvoja svetovej ekonomiky.

Novovzniknutá Československá republika zápasila s problémom nezamestnanosti už od začiatku svojej existencie. Po skončení vojny mnohé odvetvia priemyslu obmedzili výrobu, ktorá bola orientovaná na potreby armády. Nepriaznivé dôsledky na priemysel mal aj nedostatok surovín a rozvrat železničnej dopravy. Slovensko bolo na tom podstatne horšie, tu si železničná sieť vyžadovala komplexnú prestavbu.

Objem priemyselnej výroby dosahoval na Slovensku v roku 1919 len asi 60 % predvojnovej úrovne a nezamestnanosť v továrenskom priemysle dosahovala 15 %. Rady nezamestnaných rozširovali aj vracajúci sa vojnoví vyslúžilci, zamestnanci živnostenskej malovýroby, poľnohospodárski robotníci, ktorí tvorili vysoký podiel nezamestnaných.

Nízka životná úroveň poľnohospodárskych robotníkov bola najťažším bremenom sociálneho vývoja Slovenska až do polovice 20. storočia. Nezamestnanosť v štátnej a územnej samospráve, v školstve, zdravotníctve, kultúre, doprave a vojenskej oblasti bola až do polovice 20.rokov zanedbateľným problémom, keďže odchodom maďarskej inteligencie sa pokrýval vzniknutý nedostatok kvalifikovaných pracovných síl prílevom českej inteligencie, ktorú postupne vymieňala novo sa tvoriaca slovenská inteligencia zo škôl v druhej polovici 20. rokov.

Opatrenia na zmiernenie sociálnych dopadov nezamestnanosti zo strany štátu neboli dosť účinné a administratívne obmedzenia viedli k tomu, že podporu v celoštátnom meradle poberala len asi polovica z celkového počtu nezamestnaných. Výška tejto podpory bola však taká nízka, že to bola skôr almužna.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)