Výhody dane z pridanej hodnoty

Najväčšou výhodou tejto dane je, že zasiahne každého. Nie je žiadna legálna cesta ako sa jej vyhnúť, pretože od zavedenia tejto dane nikto nemôže bez tejto dane obstarať žiadny tovar ani služby. Aj tovar a služby obstarané napr. od neplatiteľa dane, ktorú túto daň na výstupe neuplatňuje, majú v cene zahrnutú túto daň, pretože ju obsahovali vstupy neplatiteľa.

Ďalšia výhoda tejto danej je, že do predmetu zdanenia okrem tovarov možno zahrnúť aj služby. To vytvára teoretický predpoklad na uplatňovanie nižšej sadzby dane na dosiahnutie určitého výnosu, pretože je širší predmet pre zdanenie. Uplatnenie tejto výhody v praxi však závisí od množstva ďalších faktorov, hlavne od celkovej rozpočtovej politiky štátu.

K výhodám ďalej patrí možnosť ľahko zvyšovať (znižovať) sadzby dane. Ide o výhodu z pohľadu štátu, ministerstva financií. Relatívne výhodné je to aj pre platiteľov dane, pretože prípadná zmena sadzby dane neznamená zmenu v mechanizme jej fungovania. Zmena sadzby má priamy dopad len na konečného spotrebiteľa.

Ďalšou dôležitou výhodou, hlavne z hľadiska zabránenia vzniku prípadných daňových podvodov, je, že daň z pridanej hodnoty si je sama vlastným „policajtom“. Keď niekto funguje v mechanizme tejto dane a chce sa vyhnúť problémom, nebude kupovať bez faktúry, ktorá je daňovým dokladom, lebo by si nemohol daň na vstupe odpočítať. Ak sa niekto na predchádzajúcom stupni snažil vyhnúť dani, na ďalšom stupni bude ďalší subjekt žiadať faktúru, aby si mohol daň na vstupe odpočítať.

Z pohľadu štátu je ďalšou výhodou tejto dane to, že všetci jej platitelia v každej etape výroby a distribúcie sú vlastne neplatenými výbercami tejto dane. Platitelia sú povinní správne uplatňovať mechanizmus dane, sledovať vstupy a výstupy a odvádzať daň do štátneho rozpočtu v presne stanovených termínoch. Pritom táto daň nemusí na nich efektívne dopadať, ale je pre nich len evidenčnou položkou.

Významnou výhodou dane je tiež to, že ju tak neovplyvňujú ekonomické zmeny ako iné dane. Ak napríklad klesá príjem (dôchodok), okamžite sa to prejaví na poklese dane z príjmov, čo pocíti aj štátny rozpočet. Prípadný pokles príjmov sa však v dani z pridanej hodnoty prejaví podstatne pomalšie a v dlhšom časovom horizonte. Priamy pokles príjmov neznamená okamžite rovnaký pokles spotreby, a tým aj pokles dane z pridanej hodnoty.

Doteraz uvádzané výhody možno označiť ako fiškálne výhody. Okrem toto daň z pridanej hodnoty využíva tiež psychologické prednosti. Tieto spočívajú v tom, že daň je zahrnutá v cene, a preto nie je tak viditeľná a javí sa pre spotrebiteľov ako daň „bezbolestná“. Podobne je to aj so spotrebnými daňami.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)