Porovnanie daňových sústav

Toto porovnanie sa týka Slovenska a Španielska

Daň z príjmov fyzickej osoby

Táto daň patrí medzi priame dane. Vybrané peňažné prostriedky putujú v oboch krajinách do štátneho rozpočtu, pričom v Španielsku ide časť príjmov aj do miestnych rozpočtov. Podľa legislatív obe krajiny rozpoznávajú daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. rezidentov a nerezidentov).

Základ dane v oboch krajinách predstavuje rozdiel medzi príjmami daňovníka a povinnými odvodmi do poisťovní. Tieto odvody znižujú základ dane daňovníka.

Na Slovensku sú tieto odvody vo výške 13,4% a sú používané pre potreby dôchodkového, zdravotného, invalidného, nemocenského poistenia a poistenie pre prípad nezamestnanosti.

V Španielsku povinné odvody predstavujú iba 6,35% z príjmu daňovníka, tým sa základ dane španielskeho daňovníka, v porovnaní so slovenským, stáva oveľa vyšším. Príspevky sú použité pre poistenie všeobecných rizík, poistenie pre prípad nezamestnanosti a pre odborné vzdelávania a školenia.

Položky znižujúce základ dane:

Slovensko:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku
 • príspevky na doplnkové a dôchodkové poistenie
 • účelové sporenie a poistné na životné poistenie
 • daňová strata
 • daňové odpisy

Španielsko:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na vyživované osoby
 • nezdaniteľná časť základu dane za invalidného dôchodcu
 • daňová strata
 • daňové odpisy.

Položky znižujúce daňovú povinnosť:

Slovensko:

 • daňový bonus na dieťa

Španielsko:

 • obstaranie a rekonštrukcia nehnuteľnosti, ktorú daňovník obýva
 • poskytnuté dary

Ďalším veľkým rozdielom medzi daňami z príjmov fyzických osôb sú daňové sadzby. Španielsko je rozdelené na 17 autonómnych oblastí, ktoré majú právo daňové sadzby upravovať podľa miestnych podmienok. Nesmú však zvyšovať daňové bremeno daňovníka. Sadzby sú rozdelené na dve časti.

Prvá časť je určená centrálnou vládou a príjmy putujú do centrálneho štátneho rozpočtu. Tieto sadzby autonómne oblasti ovplyvňovať nemôžu.

Druhá časť sadzieb je určená jednotlivými autonómnymi oblasťami, pričom je vládou stanovené maximálne daňové bremeno. Získané príjmy sú použité pre potreby jednotlivých regiónov v Španielsku.

V Slovenskej republike sa po daňovej reforme z roku 2003 používa pre zdaňovanie príjmov fyzických osôb rovnaká 19% daň. To znamená, že daňová sadzba nenarastá s rastúcim príjmom daňovníka. Rovnaká daň bola zavedená po nástupe novej vlády, ktorá chcela zaviesť do daňového systému väčší sociálny charakter.

Pre Španielsko je príznačné progresívne zdaňovanie príjmov. Čím má daňovník vyšší základ dane, tým väčším percentom daňovej sadzby je jeho príjem zaťažený. Táto progresívnosť je zavedená nielen pri celoštátnych daňových sadzbách, ale aj pri regionálnych.

Miestne dane

Sústava majetkových daní sa Slovensku bola do roku 2003 podobná sústave majetkových daní vyberaných v Španielsku. Po daňovej reforme bolo na Slovensku mnoho majetkových daní zrušených, alebo novelizovaných. Do roku 2003 sa na Slovensku vyberala aj daň z dedičstva, darovania a prevodu a prechodu nehnuteľností.

Daň z bohatstva je špecifikom pre Španielsko.

Spoločné miestne dane so Španielskom máme iba daň z nehnuteľností a daň z motorových vozidiel.

Spotrebné dane

Spotrebné dane oboch krajín zdaňujú rovnaké komodity, ich výrobu, vývoz a dovoz z iného štátu. Slovensko aj Španielsko uvalili spotrebné dane na alkohol, tabakové výrobky, palivá a mazivá a iné ropné produkty. Odlišnosť spočíva v sadzbách daní a v ich spôsobe výberu.

Daň z pridanej hodnoty

Slovensko aj Španielsko uvaľujú daň z pridanej hodnoty na každú osobu, ktorá vykonáva akúkoľvek ekonomickú činnosť, taktiež na dodanie tovaru alebo služby za protihodnotu a dovoz tovaru do tuzemska. Obe krajiny však majú odlišný prístup k jednotlivým zdaňovaným tovarom a službám.

V podmienkach slovenskej legislatívy sa rozdeľujú tovary a služby do dvoch skupín. Pre prvú skupinu platí 19% sadzba dane z pridanej hodnoty. Druhá skupina tovarov a služieb má 10%, zníženú sadzbu, ktorá platí len pre vybraný tovar.

Španielska daňová sústava rozdeľuje zdaňované tovary do troch skupín podľa dôležitosti pre obyvateľstvo. Základné potraviny, knihy, noviny, atď. sú zdaňované najnižšou 4% sadzbou dane. Zníženou 7% sadzbou sú zdaňované alkoholické nápoje, krmivá pre zvieratá, osobná doprava, atď. Pre väčšinu tovarov a služieb sa používa základná 19% sadzba danie z pridanej hodnoty.

Martina

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)