Dane, ako na ne

Daň je jedným z najvýznamnejších nástrojov hospodárskej politiky štátu. Ak má byť daňová sústava ako celok efektívna, mala by skĺbiť potreby štátu, štátneho rozpočtu a záujmy podnikateľskej sféry, čo je však dosť ťažké.

Na jednej strane sa štát prostredníctvom vyšších daní snaží odčerpať čo najviac finančných prostriedkov, na druhej strane je tu snaha podnikateľskej sféry o minimalizáciu daní.

Stanoviť optimálnu daňovú sústavu nie je preto jednoduché. Ideálnou výškou dane je taká výška, ktorá by zohľadňovala potreby štátu a súčasne by príliš nepreťažovala daňové subjekty.

Má zabezpečiť potrebné množstvo finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu, ale pritom neznižovať podnikateľskú aktivitu. Ak podnikateľ pre prílišnú daňovú zaťaženosť prestane podnikať, nevytvorí žiadne hodnoty, štát nemá čo zdaňovať, v dôsledku čoho poklesne príjem do štátneho rozpočtu.

Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2008 (v tis. Sk)

Ukazovateľ

a

b

1

  Príjmy spolu 348 251 725
A. Daňové príjmy 270 976 000
A.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku  67 217 000
  V tom: daň z príjmov fyzickej osoby

       v tom: zo závislej činnosti

              Z podnikania, z inej samostatnej    

              zárobkovej činnosti a z prenájmu

       daň z príjmov právnickej osoby

       daň z príjmov vyberaná zrážkou

   3 131 000

   2 701 000

     430 000

 

  58 455 000

   5 631 000

A.2 Dane za tovary a služby 202 799 000
  V tom: daň z pridanej hodnoty

       spotrebné dane

       dane z používania tovarov a z povolenia

       na výkon činnosti

 142 026 000

  60 770 000

       3 000

A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií     960 000
  V tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch      960 000
B. Nedaňové príjmy  22 326 451
C. Granty a transfery  54 949 274
  V tom: tuzemské granty a transfery

       Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

  18 964 620

  35 984 654

  Výdavky spolu 380 233 025
  Schodok (-)  31 981 300

Zdroj: www.zbierka.sk, príloha k zákonu č. 608/2007 Z.z.

Dane sú najdôležitejším príjmom štátneho rozpočtu – tvoria takmer 80% príjmov.

Dane plnia okrem fiškálnej úlohy aj vedľajšie, nie menej dôležité ciele a úlohy daní. Ide predovšetkým o národohospodárskysociálny aspekt daní.

Národohospodársky aspekt daní spočíva v tom, že dane majú chrániť domácu produkciu, ako aj obmedziť neželateľnú spotrebu určitých výrobkov. Takúto funkciu spĺňajú napríklad spotrebné dane.

Sociálny aspekt daní spočíva v primeranej daňovej zaťaženosti jednotlivých skupín obyvateľstva. Nadmerné daňové zaťaženie fyzických ale aj právnických osôb zapríčiňuje nadväzné zníženie kúpnej sily obyvateľstva.

Tak napríklad obyvateľ s nízkym príjmom, ale s vysokými daňami bude nakupovať len najpotrebnejšie tovary a využívať len najnutnejšie a najlacnejšie služby. To znamená, že nízkou spotrebou tovarov sa obmedzí produkcia v jednotlivých odvetviach, nastane pokles poskytovaných služieb, a tým nárast nezamestnanosti, čo bude mať nepriaznivé následky pre celé národné hospodárstvo.

Daňová politika štátu by preto mala byť hlavne stimulačná, teda taká, ktorá podporuje rozvoj hospodárstva a podnikateľskú aktivitu. Pri uplatňovaní daňovej politiky je teda potrebné zohľadňovať špecifiká toho – ktorého štátu, a preto nie je možné v plnej miere aplikovať daňovú politiku určitého štátu na naše podmienky. Každá krajina má totiž svoje špecifiká, určitý stupeň rozvoja hospodárstva, geografickú polohu atď. Pri stanovení daňovej politiky treba však vychádzať zo skúseností iných štátov a tieto primerane využívať.

Martina

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)