Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je svojou podstatou všeobecnou nepriamou daňou spotrebného charakteru a ako taká je neoddeliteľnou súčasťou ceny.

Prvýkrát bola zavedená v štáte Michigan v USA ešte v roku 1953. V Európe sa objavila vo Francúzsku v roku 1967. Postupne sa pridali ďalšie štáty – Belgicko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. V súčasnosti sa tento typ nepriamej dane uplatňuje asi v 50 krajinách sveta. Používajú ju všetky krajiny Európskej únie.

Ako je potrebné chápať príslušné charakteristiky dane z pridanej hodnoty?

Ak hovoríme, že je všeobecnou daňou (opakom je potom špecifická daň, napr. spotrebné dane), znamená to, že umožňuje zdaňovať všetok tovar, služby a prevod alebo využitie práv (napr. z priemyselného alebo duševného vlastníctva, z využitia veci, z technických alebo iných hospodársky využiteľných znalostí).

Ak hovoríme, že je nepriama, máme na mysli to, že ju vyberá a platí do štátneho rozpočtu iný subjekt ako ten, na ktorý efektívne daň dopadá, t.j. na konečného spotrebiteľa. To umožňujú len nepriame dane. Pri zdaňovaní príjmov takáto možnosť nie je.

Ak hovoríme, že má spotrebný charakter, znamená to, že postihuje každú konečnú spotrebu bez výnimky alebo tiež, že je to daň zo spotreby. Spotrebu je pritom potrebné chápať v širšom zmysle slova a nie len spotrebu ako priamu konzumáciu. Napokon sú také výroky alebo aj služby, ktoré sa spotrebúvajú postupne a dlhšiu dobu (napr. auto, televízne prijímače, rádiá, spotreba elektrickej energie, plynu a pod.). Každá spotreba predstavuje na druhej strane výdavok. V prípade zdaňovania je potom možné hovoriť o dani z výdavku. V odbornej praxi sa však tento termín nepoužíva.

Daňou z pridanej hodnoty sa zdaňuje každý predaj tovaru a služieb v každej fáze výroby a distribúcie. To znamená, že táto daň nie je jednorazová (ako bola daň z obratu), ale že ide o daň viacstupňovú. Do štátneho rozpočtu sa odvádza postupne v pravidelných termínoch za zdaňovacie obdobie osobami, ktoré sú zaregistrované ako platitelia tejto dane. Efektívne však zaťažuje len konečného spotrebiteľa.

Zdaňuje sa každá verejná i osobná spotreba. Zdaňovaný je tiež každý dovezený tovar, a to rovnako ako tuzemský tovar. Naopak, vývoz tovaru a služieb sa nezdaňuje.

Vychádzajúc z uvedených charakteristík dane z pridanej hodnoty možno uviesť, že nezaťažuje ani majetok, ani dôchodok (príjem) platiteľov dane. Daň sa, na rozdiel od dane z obratu, vyberá postupne a po častiach len z tej hodnoty, ktorá sa v príslušnej fáze pridala (tzv. pridaná hodnota) k cene nakúpeného tovaru či služby. V tejto súvislosti však upozorňujem, že podstata dane nespočíva v určovaní pridanej hodnoty a v jej zdaňovaní. To, čo sa v príslušnej fáze pridalo a má sa zdaniť, určí sa na základe mechanizmu dane, ktorý pracuje so vstupmi (nákupmi) a výstupmi (predajmi)a s daňou na vstupe (pri nákupe) a daňou na výstupe (pri predaji). Pridaná hodnota má tak potom len javovú podstatu. V tejto súvislosti by bolo možné uvažovať o názve dane, či správne vystihuje celú podstatu, nakoľko nie je predmetom tejto dane priame určovanie a výpočet pridanej hodnoty a následne jej zdaňovanie.

Martina

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)