Daň z obratu

Daň z obratu spolu s dovoznou daňou obstarávala v starej daňovej sústave od konca päťdesiatych rokov do konca roku 1992 nepriame zdaňovanie výrobkov a niektorých služieb. Táto sústava sa však zásadne líšila od nepriameho zdaňovania v trhových ekonomikách. Bola plne podriadená potrebám sústavy plánovitého riadenia.

Napriek tomu, že daň z obratu vo svojom názve obsahovala prvok obratu, vyberala sa iba jednorazovo. Platiteľmi tejto dane boli len organizácie presne určené v zákone. Predovšetkým to boli tie organizácie, ktoré predávali výrobky konečnému spotrebiteľovi.

Dani z obratu nepodliehali všetky výrobky, práce a služby. Vyberala sa predovšetkým v cenách spotrebných predmetov. Ak sa niektorý výrobok mohol použiť tak na priamu spotrebu obyvateľstva, ako aj ako materiál na výrobné účely, v prvom prípade sa zdaňoval a v druhom nie.

Dani z obratu nepodliehali investície a vyvážaný tovar. Pre výpočet dane sa používali tri druhy sadzieb – rozdielová, percentuálna a pevná.

Vplyvom zmien, ktoré sa začali uskutočňovať v ekonomike v rokoch 1990 a 1991, sa liberalizoval zahraničný obchod. To znamenalo, že zahraničnoobchodnú činnosť mohli okrem špecializovaných podnikov (podnikov zahraničného obchodu) a podnikov zapísaných do podnikového registra (od roku 1992 – obchodného registra) vykonávať aj ostatné subjekty (podnikatelia). Tieto ostatné subjekty však neboli platiteľmi dane z obratu a v tuzemsku museli všetky svoje nákupy robiť za cenu vrátane dane. Keďže dovážaný tovar sa automaticky nezdaňoval daňou z obratu už pri dovoze, bol by takýto subjekt (neplatiteľ dane z obratu) pri nákupe z dovozu neoprávnene zvýhodnený. Na vyriešenie tohto nesúladu sa zaviedla dovozná daň.

Prvé práce na príprave zákona o dani z pridanej hodnoty sa začali ešte v spoločnom štáte, keď sa rozhodlo o prechode k trhovému hospodárstvu. Okrem iného si to vyžiadalo aj zásadnú zmenu daňového systému. Práce na jeho zmene sa začali v roku 1990 spracovaním a prípravou koncepcie reformy daňovej sústavy. Rozhodlo sa, že daňová sústava bude založená na uplatňovaní dane z pridanej hodnoty a že sa zreformuje zdaňovanie obyvateľstva.

Martina

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)