Dane

„Národ, ktorý sa snaží dostať pomocou daní k prosperite, je ako človek stojaci vo vedre, ktorý sa snaží sám seba zdvihnúť pomocou rúčky vedra.“ W. Churchill, britský politik

S daňami sa stretávame v dejinách ľudstva od čias, ktoré sú spojené so vznikom prvých štátov a rozvojom peňažného hospodárstva. V Egypte a v antickom Ríme slúžili dane na získanie dostatočného množstva peňazí na verejné výdavky a plnili štátnu pokladnicu. V staroveku aj v stredoveku umožňovala plná štátna pokladnica viesť vojny. Formy zdanenia boli rôzne. naturálnu formu desiatkov, t.j. povinnosť odpracovať bez odmeny určitý počet dní v týždni pre pána a ísť na nútenú vojenskú službu, dopĺňali rôzne poplatky, napríklad z otrokov, z domácich zvierat, z kúpy a predaja, z dedičstva a prenájmu, z vinohradov a ovocných sadov. Naturálne dane vystriedala neskôr peňažná forma. V minulosti známu daň z hlavy, pozemkovú daň a daň z predaja nahradili súčasné formy, ako sú dane z príjmov, majetkové dane a dane zo spotreby, ktoré sú súčasťou väčšiny daňových sústav dnešných štátov.

Existencia daní súvisí s využívaním funkcií štátu. Dane sú dôležitým nástrojom trhovej ekonomiky. Stretáva sa s nimi každý zamestnanec, podnik alebo podnikateľ, ale aj študent, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o brigádnickej práci študenta. Platí ich osoba, ktorá vlastní majetok, platíme ich všetci v cene výrobkov a služieb. Daň je dnes všeobecne známy pojem. Väčšina z nás si neuvedomuje celospoločenský význam daní. Tým, že ich platíme, prispievame na spoločné úlohy štátu a zároveň sme solidárni s tými, ktorí nemôžu z rôznych dôvodov niektoré dane platiť. Napríklad sú neplnoletí, nezamestnaní, zdravotne postihnutí, nevlastnia majetok a pod.

Dane v histórii

V priebehu historického vývoja vzniklo veľa rozmanitých foriem a druhov daní. Ciele zdanenia boli rôzne.

V staroveku boli dane zdrojom príjmu panovníka. Spolu s vojnovou korisťou a výnosmi z majetku panovníka, plnili štátnu pokladnicu. Z daní sa platili rôzne verejné stavby (napr. výstavba vodovodu), vojsko a vydržiaval sa dvor panovníka. Platenie daní sa považovalo za prejav občianskej uvedomelosti.

V stredoveku ešte nebola oddelená pokladnica štátu od pokladnice panovníka. Dane sa platili najmä z poľnohospodárskych majetkov, z baní, z trhov a poľovačiek. Prevažne naturálna forma daní sa menila na peňažnú. Dane mali okrem mýta a cla nepravidelný charakter a schvaľovali ich feudáli na sneme. Postupne sa stávali hlavným zdrojom štátnych príjmov. Slúžili aj na udržiavanie profesionálnej armády.

V novoveku získali dane charakter trvalého a pravidelného zdroja štátnej pokladnice, ktorá sa oddelila od pokladnice panovníka. Štát si začal formovať vlastnú daňovú politiku. Dôsledné vyberanie daní sa stalo hlavným prostriedkom na zlepšenie stavu štátnych financií, nakoľko výdavky štátu neustále rástli. Postupne vznikali ucelené daňové sústavy a každoročne sa začali zostavovať bilancie štátnych príjmov a výdavkov, ktoré neskôr získali podobu dnešného štátneho rozpočtu. Dane získali postavenie najdôležitejšieho zdroja príjmov štátu.

Deň daňovej slobody vyjadruje mieru prerozdeľovania príjmov v slovenskej ekonomike. Obrazne povedané, je to deň, do ktorého odovzdá priemerný občan celý svoj zárobok štátu na daniach a ďalších povinných platbách. Od nasledujúceho dňa si celý svoj zárobok ponecháva. Ak by teda daňové zaťaženie predstavovalo 50 %, v prenesenom zmysle by to znamenalo, že pol roka občania pracujú pre štát a pol roka pre seba a svoju rodinu. Napríklad v roku 2008 bol deň daňovej slobody 22. mája. Tento rok to bolo až 3. júna.

Deň daňovej slobody na Slovensku:

 • 2005 – 7. jún
 • 2006 – 1. jún
 • 2007 – 25. máj
 • 2008 – 22. máj
 • 2009 – 3. jún

Komentáre k článku: Dane

 1. minusdvanast 30. januára 2010

  tak akosi mi tu chybaju udaje o poisteni – zdravotnom , socialnom, invalidnom, bezpracovnom…

  ked som zacianala ako 20 rocna, platil zamestnavatel 25% do vsetkych fondov – teda jedneho statneho socialistickeho z mesačných miezd v sumách 1200,- slovom tisícdvesto slovenských korún

  dnes je odvodove zatazenie zamestnavatela 38% do fondov z hrubej mzdy, síce limitovanej

  je tu namieste otazka – komu vyhovuje kriza ? ZAMESTNAVATELOM

  Zamestnavatel – rozumej vsetky institucie

  prosim vymenovat prijmy, z ktorých sa odvody do poistovni neplatia!

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Meno alebo prezývka
Email (nezobrazí sa)